Är du en huvudentreprenör eller underentreprenör inom byggbranschen och letar efter sätt att effektivisera din elsäkerhetskontroll? Då är en egenkontrollmall det du behöver! Men vad är en egenkontrollmall och hur kan den hjälpa dig i ditt arbete? Läs vidare för att upptäcka fördelarna med att använda en egenkontrollmall och hur den kan bidra till att göra din elsäkerhetskontroll smidigare och mer effektiv.

Viktiga poäng att komma ihåg

 • En egenkontrollmall är en redigerbar plan som du kan använda för att dokumentera och följa upp din elsäkerhetskontroll.
 • Genom att använda en egenkontrollmall kan du undvika misstag, följa lagar och regler och hålla arbetsplatsen säker.
 • Att skapa tydliga mallar för egenkontrollföretagsnivå kan hjälpa till att standardisera och effektivisera egenkontrollen inom hela företaget.
 • Att genomföra egenkontrollen löpande istället för att vänta tills projektet är klart minskar risken för fel och glömda detaljer.
 • Ett digitalt egenkontrollverktyg kan vara till stor hjälp för att hålla reda på och dokumentera din elsäkerhetskontroll.

Varför behövs egenkontroll i byggbranschen?

Egenkontrollen är en avgörande del av arbetet inom byggbranschen. Genom att genomföra regelbundna kontroller och följa lagar och regler kan du undvika misstag och säkerställa att arbetsplatsen är säker för alla inblandade. Genom att använda en egenkontrollmall eller checklista kan du effektivisera ditt arbete och säkerställa att du uppfyller branschens krav.

En byggplats kan vara en komplex och dynamisk miljö med många olika arbetsmoment och risker. Genom att införa egenkontroll kan du minimera risken för olyckor och skador genom att identifiera och åtgärda potentiella faror i förväg. Detta bidrar inte bara till att skydda människors hälsa och säkerhet, utan även till att skydda ditt företags rykte och minska risken för rättsliga konsekvenser.

En egenkontrollmall eller checklista fungerar som en guide för att säkerställa att alla viktiga punkter och kontroller genomförs regelbundet. Du kan inkludera rutiner för arbetsplatsens fysiska säkerhet, elsäkerhet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och mycket mer. Genom att följa checklistan kan du vara säker på att inga viktiga kontroller glöms bort och att alla viktiga aspekter av säkerheten hanteras på ett systematiskt sätt.

”Egenkontrollen är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att byggprojekt genomförs på ett säkert och korrekt sätt. Genom att använda en egenkontrollmall kan du skapa en strukturerad och systematisk process för att uppfylla lagkraven och minimera riskerna.”

Att använda en egenkontrollmall eller checklista har flera fördelar. För det första sparar det tid och resurser genom att skapa tydlighet och struktur i dina kontrollrutiner. Det gör det lättare att hantera och organisera arbetet, och minskar risken för att viktiga kontroller glöms bort.

För det andra hjälper det dig att följa branschens krav och regler. Genom att använda en egenkontrollmall kan du säkerställa att inga viktiga aspekter av säkerheten glöms bort och att du uppfyller de krav och riktlinjer som gäller inom byggbranschen.

Fördelar med egenkontroll i byggbranschen:
Effektivisering av arbetsprocesser
Följande av lagar och regler
Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet
Skydd mot olyckor och skador

Viktiga punkter att inkludera i en egenkontrollmall:

 • Fysisk säkerhet på arbetsplatsen
 • Elsäkerhetskontroller
 • Arbetsmiljöåtgärder
 • Brandsäkerhetsåtgärder
 • Rutiner för kvalitetskontroll

Dessa är bara några exempel på vad en egenkontrollmall kan omfatta. Det är viktigt att anpassa mallen efter ditt specifika projekt och företags behov.

Skapa tydliga mallar för egenkontroll på företagsnivå

För att säkerställa att egenkontrollen utförs på ett effektivt sätt kan det vara fördelaktigt att skapa tydliga mallar för egenkontroll som gäller över hela företaget. Genom att standardisera procedurerna och formulera tydliga riktlinjer kan du se till att alla i projektet vet vad som förväntas av dem och vem som har ansvar för vad.

Det finns olika digitala egenkontrollverktyg tillgängliga som kan hjälpa till med att skapa och implementera dessa mallar. Genom att använda ett digitalt verktyg kan du enkelt skapa mallar och dela dem med dina medarbetare. Detta underlättar kommunikationen och säkerställer att alla är medvetna om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Genom att använda en egenkontrollmall på företagsnivå kan du också förenkla arbetet med att följa upp och utvärdera egenkontrollen. Genom att ha en enhetlig struktur för insamlade data och dokumentation kan du enkelt analysera resultaten och identifiera eventuella områden som behöver förbättras.

Fördelar med att skapa tydliga mallar för egenkontroll på företagsnivå:

 • Tydlig riktlinjer och ansvarsfördelning för alla medarbetare
 • Effektiviserar egenkontrollarbetet
 • Minskar risken för missade åtgärder eller felaktigheter
 • Förenklar uppföljning och utvärdering av egenkontrollen
Fördelar Beskrivning
Tydlig riktlinjer och ansvarsfördelning för alla medarbetare Genom att ha en tydlig mall för egenkontroll kan du klargöra för alla i projektet vilka åtgärder som förväntas av dem och vilka som har ansvar för att utföra dessa åtgärder.
Effektiviserar egenkontrollarbetet Genom att standardisera procedurerna och skapa mallar kan du effektivisera egenkontrollarbetet på företaget. Det blir lättare att följa de etablerade rutinerna och säkerställa att inga viktiga steg eller kontroller glöms bort.
Minskar risken för missade åtgärder eller felaktigheter Med tydliga mallar för egenkontroll minskar risken för att viktiga åtgärder eller kontroller missas. Alla medarbetare har tillgång till samma information och kan följa de etablerade rutinerna för att säkerställa korrekt utförande.
Förenklar uppföljning och utvärdering av egenkontrollen Genom att använda en enhetlig struktur för insamlade data och dokumentation blir det enklare att följa upp och utvärdera egenkontrollen. Du kan analysera resultaten och identifiera eventuella områden som behöver förbättras eller åtgärdas.

Håll ryggen fri – se till att egenkontrollen görs löpande

Det är viktigt att hålla koll på egenkontrollen och genomföra den regelbundet under hela projektet. Genom att göra egenkontrollen löpande istället för att vänta tills projektet är klart kan du minska risken för att viktiga detaljer glöms bort och öka möjligheten att rätta till eventuella felaktigheter. En effektiv strategi är att använda ett digitalt egenkontrollverktyg för att dokumentera och följa upp egenkontrollen kontinuerligt.

Genom att använda ett digitalt egenkontrollverktyg kan du enkelt samla all dokumentation på ett ställe och få en översikt över alla utförda kontroller och eventuella avvikelser. Verktyget kan hjälpa dig att skapa checklistor och påminnelser för olika moment i egenkontrollen, vilket gör det lättare att hålla koll på vad som behöver göras.

Med ett digitalt egenkontrollverktyg kan du också enkelt dela information och dokumentation med ditt team. Detta gör att alla involverade kan ha tillgång till relevant information och se till att egenkontrollen görs löpande och korrekt.

Ett exempel på hur ett digitalt egenkontrollverktyg kan se ut:

Verifiera dokument Kontrollera arbetsmiljön Inspektera utrustning
Kontraktsdokument Användning av personlig skyddsutrustning Kontroll av verktyg och maskiner
Byggnadslov Arbetsplatsens ergonomi Kontroll av stegar och liftar
Elritningar Brandsäkerhet och brandutrymning Kontroll av elverktyg

Genom att göra egenkontrollen löpande och använda ett digitalt verktyg kan du öka effektiviteten och säkerställa att projektet utförs enligt gällande regler och bestämmelser. Du minskar också risken för eventuella felaktigheter och kan agera snabbt om något behöver åtgärdas.

Välj ett flexibelt kontrollverktyg

När du väljer ett digitalt egenkontrollverktyg är det viktigt att det är flexibelt och anpassningsbart efter ditt företags behov. Verktyget bör vara intuitivt och lätt att använda för alla medarbetare, oavsett deras tekniska kunskaper.

Ett flexibelt egenkontrollverktyg ger dig möjlighet att skapa och anpassa checklistor, formulär och rapporter efter dina specifika krav. Det bör kunna anpassas till olika projekttyper, branschstandarder och regleringskrav. Genom att ha ett verktyg som kan anpassas efter dina behov kan du maximera effektiviteten och spara tid och resurser.

En annan viktig egenskap hos ett flexibelt kontrollverktyg är möjligheten att integrera med andra system och verktyg. Det kan vara integration med tidsrapporteringssystem, ekonomisystem eller andra programvara som används inom ditt företag. Detta underlättar informationsflödet och minskar risken för duplicering av data.

Ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt är avgörande för att alla medarbetare ska kunna använda verktyget utan stora tekniska kunskaper eller komplikationer.

Fördelar med ett flexibelt kontrollverktyg
Enkel anpassning efter företagets behov
Möjlighet att skapa och anpassa checklistor och formulär
Integration med andra system och verktyg
Intuitivt och lättanvänt gränssnitt för alla medarbetare

Ett flexibelt egenkontrollverktyg spelar en avgörande roll i att effektivisera och standardisera processen för egenkontroll. Genom att välja rätt verktyg kan du säkerställa att ditt företag följer branschens krav och upprätthåller hög kvalitet och säkerhet i alla projekt. Var noga med att utvärdera olika alternativ och välja det verktyg som passar dina specifika behov bäst.

Inkludera detaljerade checklistor för besiktningar

Genom att inkludera detaljerade checklistor i ditt egenkontrollverktyg kan du säkerställa att alla besiktningar är noggrant dokumenterade. Detta ger en pålitlig översikt av projektets framsteg och kvalitet samt underlättar uppföljning och eventuella åtgärder vid problem.

När du skapar checklistor för besiktningar bör du vara noggrann och inkludera alla relevanta punkter som behöver kontrolleras. Det kan vara allt från säkerhetsåtgärder och installationer till kvalitetskontroller och efterlevnad av byggregler. Att ha en tydlig och omfattande checklista hjälper till att säkerställa att inget viktigt övergås eller glöms bort.

En bra strategi är att organisera checklistan i logiska kategorier för att underlätta genomgången och säkerställa att inget missas. Du kan också inkludera beskrivningar, foton och andra relevanta dokument som hjälper till att förklara vad som förväntas och vilka standarder som ska uppfyllas.

Kategori Checklista för besiktningar
Säkerhet – Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder är på plats och fungerar korrekt
Installationer – Verifiera att alla installationer är korrekt utförda och i enlighet med gällande regler och standarder
Kvalitet – Bedöm kvaliteten på utförda arbeten och verifiera att de uppfyller överenskomna krav och specifikationer
Efterlevnad av byggregler – Kontrollera att alla byggprojekt följer de relevanta byggreglerna och föreskrifterna

Genom att använda en sådan detaljerad checklista för besiktningar kan du säkerställa att varje steg och kontrollpunkt dokumenteras noggrant. Detta ger inte bara dig själv och ditt team en tydlig översikt av projektets framsteg, utan underlättar också vid uppföljning och eventuella åtgärder vid problem eller avvikelser.

Gör dig inte beroende av bra uppkoppling

Eftersom byggplatser oftast har en dålig eller begränsad uppkoppling är det viktigt att välja ett digitalt egenkontrollverktyg som fungerar offline. Genom att ha tillgång till verktyget oavsett internetuppkoppling kan du säkerställa att arbetet kan fortsätta på ett säkert sätt.

Fördelar med att gå över till ett digitalt egenkontroll-verktyg

Genom att använda ett digitalt verktyg för egenkontroll kan du dra nytta av flera fördelar för ditt företag. Här är några av fördelarna med att gå över till ett digitalt egenkontroll-verktyg:

 1. Sparad tid och resurser: Genom att automatisera och digitalisera processen för egenkontroll kan du spara tid och undvika onödig pappershantering. Du kan snabbt skapa och uppdatera egenkontrollplaner samt enkelt dela information med dina medarbetare.
 2. Ökad noggrannhet: Ett digitalt verktyg för egenkontroll kan hjälpa till att minimera mänskliga fel och missar. Genom att använda fördefinierade checklistor och mallar kan du säkerställa att alla relevanta steg i egenkontrollprocessen blir korrekt genomförda.
 3. Realtidsuppdateringar: Genom att använda ett digitalt verktyg kan du få realtidsuppdateringar om status för egenkontrollåtgärder. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda eventuella brister eller problem.
 4. Ökad säkerhet och kvalitetskontroll: Ett digitalt egenkontroll-verktyg gör det enklare att dokumentera och följa upp säkerhets- och kvalitetsåtgärder. Du kan enkelt registrera och spåra inspektioner, incidentrapporter och åtgärder, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö och högre kvalitetsstandarder.
 5. Ökad kostnadseffektivitet: Genom att effektivisera egenkontrollprocessen kan du minska onödiga kostnader och undvika förseningar. Ett digitalt verktyg kan hjälpa dig att snabbt identifiera och åtgärda problem, vilket minskar risken för kostsamma förseningar och felaktiga installationer.

Ett flexibelt och anpassningsbart digitalt verktyg för egenkontroll kan vara till stor hjälp för att förbättra arbetet och följa branschens krav. Genom att effektivisera processen och förbättra noggrannheten kan du säkerställa att ditt företag uppfyller alla krav för egenkontroll och skapar säkra arbetsplatser.

Mer information i föreskrift och handbok

För att få mer detaljerad information om kraven på egenkontrollprogram kan du ta del av föreskrifterna från Elsäkerhetsverket för elinstallationsföretag och vår handbok för elinstallationsföretag. Dessa dokument innehåller ytterligare vägledning och riktlinjer för att skapa och implementera ett effektivt egenkontrollprogram.

Exempel på dokument och mallar för egenkontroll

Här kan du hitta exempel på dokument och mallar för egenkontroll som kan underlätta skapandet av ditt eget egenkontrollprogram. Dessa mallar hjälper dig att hålla koll på viktiga dokumentationskrav och ger dig struktur i din egenkontrollprocess.

Exemplen inkluderar:

 1. Mall för dokumentation av egenkontrollprogram: Denna mall hjälper dig att skapa en systematisk och genomarbetad plan för egenkontroll med tydliga mål och åtgärder för att uppnå dem.
 2. Exempel på brev till chefer och installatörer vid inventering: Dessa exempel på brev ger dig en grund att utgå ifrån när du kommunicerar dina krav och förväntningar till ansvariga personer vid inventeringen.
Dokument/mall Beskrivning
Mall för dokumentation av egenkontrollprogram En redigerbar mall som hjälper dig att skapa en strukturerad och detaljerad plan för egenkontrollprogrammet.
Exempel på brev till chefer och installatörer vid inventering Exempel på brev som du kan använda som grund för att kommunicera dina krav och förväntningar till ansvariga personer vid inventeringen.

Genom att använda dessa exempel kan du spara tid och få en bättre förståelse för hur ett effektivt egenkontrollprogram kan se ut. Anpassa och skräddarsy mallarna efter ditt eget företags behov och krav för att skapa en robust egenkontrollprocess.

Exempel på digitala egenkontrollverktyg

Det finns olika digitala verktyg för egenkontroll som kan underlätta arbetet och standardisera processen. Genom att använda dessa verktyg kan du effektivisera din egenkontroll och förenkla hanteringen av arbetsplatssäkerheten. Här är några exempel på digitala egenkontrollverktyg som kan hjälpa dig på vägen.

1. Verktyg A: Detta verktyg erbjuder en användarvänlig plattform där du kan skapa och hantera dina egna egenkontrollprogram. Du kan enkelt skapa checklistor, ladda upp dokument och spåra arbetets framsteg. Dessutom kan du generera rapporter och analysera data från dina egenkontroller för att få en överblick över projektets säkerhet och kvalitet.

2. Verktyg B: Med detta verktyg kan du skapa anpassade egenkontrollmallar och checklista för olika arbetsområden och projekttyper. Du kan även lägga till bilder och dokument för att ge tydlig vägledning och kravspecifikationer till dina medarbetare. Dessutom har verktyget en mobilapp för enkel åtkomst och uppdatering av egenkontroller även när du är på fältet.

3. Verktyg C: Detta verktyg erbjuder en komplett lösning för egenkontroll och dokumentation. Du kan skapa och administrera egenkontrollplaner, utföra besiktningar och lagra all dokumentation på ett säkert sätt i molnet. Verktyget ger dig även möjlighet att skapa anpassade rapporter och exportera data för vidare analys och uppföljning.

FAQ

Vilka mallar för egenkontroll finns tillgängliga?

Vi har redigerbara mallar för egenkontrollplaner inom olika områden som markentreprenader, elanläggningar, VVS och värme, ventilation, fasad och invändigt, skyddsrond, byggnadsplåt, takläggning, platta på mark, svets/heta arbeten, solcellsinstallation, mekaniska arbeten, höghöjdsarbeten, plattsättning, montageteknik, måleri, tillfälliga elanläggningar, kontroll av arbetsplats, kvalitetskontroll innan avslutade arbeten och mycket mer.

Varför är egenkontroll viktig?

Egenkontroll är viktig för att undvika misstag, följa lagar och regler och hålla arbetsplatsen säker. Genom att använda en egenkontrollmall eller checklista kan du effektivisera arbetet i ditt byggbolag och följa branschens krav.

Hur kan jag skapa tydliga mallar för egenkontroll?

Genom att skapa tydliga mallar för egenkontroll som gäller över hela företaget, kan du se till att alla i projektet vet vad som förväntas av dem och vem som har ansvar för vad. Digitala egenkontrollverktyg kan vara till stor hjälp för att standardisera och effektivisera egenkontrollen på företaget.

Varför är det viktigt att göra egenkontrollen löpande?

Att göra egenkontrollen löpande istället för att vänta tills projektet är klart minskar risken för att detaljer glöms bort och ökar möjligheten att rätta till eventuella felaktigheter. Genom att använda ett digitalt egenkontrollverktyg kan du enkelt dokumentera och följa upp egenkontrollen under hela projektet.

Vad bör jag tänka på när jag väljer ett digitalt egenkontrollverktyg?

När du väljer ett digitalt egenkontrollverktyg är det viktigt att det är flexibelt och anpassningsbart efter ditt företags behov. Verktyget bör vara intuitivt och lätt att använda för alla medarbetare, oavsett deras tekniska kunskaper.

Varför är det viktigt att inkludera detaljerade checklistor i egenkontrollverktyget?

Genom att inkludera detaljerade checklistor i ditt egenkontrollverktyg kan du säkerställa att alla besiktningar är noggrant dokumenterade. Detta ger en pålitlig översikt av projektets framsteg och kvalitet samt underlättar uppföljning och eventuella åtgärder vid problem.

Varför bör jag inte vara beroende av bra uppkoppling?

Eftersom byggplatser oftast har en dålig eller begränsad uppkoppling är det viktigt att välja ett digitalt egenkontrollverktyg som fungerar offline. Genom att ha tillgång till verktyget oavsett internetuppkoppling kan du säkerställa att arbetet kan fortsätta på ett säkert sätt.

Vilka fördelar finns det med att använda ett digitalt egenkontrollverktyg?

Genom att använda ett digitalt verktyg för egenkontroll kan du spara tid och resurser, öka noggrannheten, få realtidsuppdateringar, förbättrad säkerhet och kvalitetskontroll samt öka kostnadseffektiviteten. Genom att välja ett flexibelt och anpassningsbart verktyg kan du förbättra arbetet och följa branschens krav.

Var kan jag få mer information om egenkontrollprogram?

För mer information om kraven på egenkontrollprogram kan du ta del av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsföretag och vår handbok för elinstallationsföretag. Dessa dokument innehåller ytterligare vägledning och riktlinjer för att skapa ett effektivt egenkontrollprogram.

Finns det exempel på dokument och mallar för egenkontroll?

Ja, här kan du hitta exempel på dokument och mallar för egenkontroll, såsom mall för dokumentation av egenkontrollprogram och exempel på brev till chefer och installatörer vid inventering. Dessa mallar kan vara till hjälp för att skapa ditt eget egenkontrollprogram.

Vilka digitala egenkontrollverktyg finns tillgängliga?

Det finns olika digitala verktyg för egenkontroll som kan underlätta arbetet och standardisera processen. Kolla in några exempel på digitala egenkontrollverktyg för att hitta en lösning som passar dina behov och förenklar din egenkontrollpr.